رژیم غذایی » 3 روش سالم ماندن

1- شکر کمتر- میوه بیشتر؛

2- نمک کمتر- آب بیشتر؛

3- سیگار کمتر- ورزش بیشتر.