عمومی » اختصاص برنامه ورزشی

از میان برنامه های ورزشی که تاکنون ایجاد کرده اید می توانید برنامه مناسب را با توجه به ویژگیهای فردی شاگردتان، به وی اختصاص دهید.
1- پس از انتخاب نام ورزشکار(متقاضی)، مشخصات عمومی وزرشکار نمایش می یابد.
2- برنامه ورزشی را که برای این ورزشکار آماده کرده اید انتخاب نمایید.
3- کلید اختصاص برنامه ورزشی را فشار دهید تا برنامه مورد نظر بصورت اتوماتیک در اختیار شاگرد شما قرار گیرد.
4- چنانچه تمایل داشته باشید می توانید این برنامه را پرینت کرده و پرینت برنامه ورزشی را شخصا در اختیار شاگردتان قرار دهید.
 برای اینکار کافیست کلید چاپ را فشار داده و پس از کنترل نهایی برنامه آن را پرینت کنید.