عمومی » ایجاد برنامه ورزشی

برای شما یک برنامه با نام پیش فرض ایجاد شده است اکنون می توانید حرکات ورزشی مورد نظرتان را به برنامه بیفزایید و یا برای ایجاد برنامه جدید، ابتدا در قسمت "نام برنامه ورزشی" نام  برنامه جدید خود را تایپ کرده و کلید ثبت را فشار دهید.

افرودن حرکات:
حرکات مورد نظرتان را بشرح زیر به برنامه انتخاب شده اضافه نمایید.
1- روز حرکت را انتخاب نمایید.
2- عضله مورد نظر را انتخاب نمایید.
3- حرکت دلخواه را اضافه نمایید.
4- تعداد ست و تکرار حرکت را انتخاب کنید.
 در صورت لزوم در فیلد ترتیب اجرای حرکات، ترتیب حرکات را تغییر دهید.
---------------------------------
برای ویرایش برنامه هایی که قبلا ایجاد نموده اید. ابتدا نام برنامه مورد نظر را انتخاب و سپس برنامه ورزشی انتخاب شده را ویرایش نمایید.