مربیگری بدنسازی و فیتنس » کوید 19 و تاثیر آن بر شیوه برگزاری دوره های مربیگری بدنسازی

بیماری همه گیر کرونا بر همه چیز در سالی که گذشت تاثیر گداشت. با شیوع ویروس کوید 19 شیوه برگزار دوره های مربیگری بدنسازی نیز تغییر کرد.