مواد غذایی » آیا کافیئن مدر است؟

به لحاظ فنی کافئین ادراد اور است اما این بدان معنا نیست که یک فنجان قهوه بتواند ادرار زیادی تولید کند در مطالعه ای مروری در باره کافئین و ادرار اور بودن ان نویسنده بحث کرده است (( پیشسنه نشان میدهد خوردن کافئین تولید ادرار را همانند اب در حد متوسط تحریک می کند اما مدرکی وجود ندارد که از به هم خوردن تعادل اب و الکترولیت که برای عملکرد ورزشی یا تندرستی زیان بار است حمایت کند )) (ارمسترانگ ۲۰۰۰ ) درباره تاثیر کافئین بر تولید ادرار دکتر ران مواد دانشگاه لافبرووف براورد کرده است ۱ میلی گرم کافئین ۱۷/۱ میلی لیتر ادرار تولید میکند اگر یک فنجان ۲۰۰ میلی لیتر چای حاوی ۵۰ میلی گرم کافئین باشد ۶۰ میلی لیتر ادرار تولید خواهدشد و ۱۴۰ میلی لیتر باقی مانده بخشی از مایع دریافتی خواهد شد. دکتر موان گفته است کافئین ادرار اور ضعیفی است اما اغلب این عمل ان بیش از حد مورد تاکید قرار میگیرد تنها در صورت بروز اب زدایی پرهیز از خوردن کافئین توصیه می شود هر فردی می تواند تا ۵ لیوان قهوه در روز بنوشد (۱۲۰۰ میلی لیتر ) اما در صورتی که به همین میزان اب ننوشید باید کافئین از رژیم روزانه ی وی حذف شود . پژوهشگران دانشگاه کانکاتیکات در ایالات متحده ۱۰ ورزشگار را به مدت سه روز و هر روز تقریبا ۴ ساعت دوانده اند ورزشکاران هنگام جلسه های تمرینی اب نوشیده اند و در زمان استراحت نوشیدنی کولا خورده اند بدون اینکه اطلاع داشته باشند یک گروه کولای حاوی کافئین و گروه دیگر کولای بدون کافئین دریافت کرده اند هر چند انها در برابر ۷ قوطی نوشیدنی کولا می نوشیدند اما تفاوتی در مقادیر اب گروه کولای کافئین دار و گروه کولای بدون کافئین وجود نداشته است . اگر یک نوشیدنی کافئین دار پیش یا هنگام ورزش خورده شود نمی تواند تولید ادرار هنگام ورزش را افزایش دهد با وجود این من پس از ورزش نوشیدنی کافئیندار را پیشنهاد نمی کنم زیرا ممکن است سرعت اب رسانی مجدد بدن را کاهش دهد اب رسانی مجدد با نوشیدنی های بدون کافئین بر لذت بردن از نوشیدنی های کافئین دار در اولویت دارد