مواد غذایی » میزان کالری موجود در یک گرم ماده‌ی غذایی

یک گرم چربی = ۹ کالری           
یک گرم پروتئین = ۴ کالری        
یک گرم کربوهیدرات = ۴ کالری   
یک گرم الکل = ۷ کالری