مواد غذایی » هرم غذايي چيست؟

هرم غذايي گروه هاي غذايي و موادي كه در هر گروه جاي مي‌گيرد را معرفي مي‌کند.

قرار گرفتن مواد غذايي در بالاي هرم كه كمترين حجم را در هرم اشغال مي‌كند، به اين معني است كه افراد بزرگسال بايد از اين دسته از مواد غذايي كمتر مصرف كنند (مانند قندها و چربي‌ها).      

هرچه از بالاي هرم به سمت پايين نزديك مي‌شويم، حجمي كه گروه‌هاي غذايي به خود اختصاص مي‌دهند بيشتر مي‌شود و اين بدان‌معناست كه مقدار مصرف روزانه‌ی اين دسته از مواد غذايي بايد بيشتر باشد.