عمومی » ایجاد رژیم غذایی

برای شما یک رژیم با نام پیش فرض ایجاد شده است اکنون می توانید مواد غذایی مورد نظرتان را به رژیم غذایی بیفزایید و یا برای ایجاد رژیم جدید، ابتدا در قسمت "نام رژیم غذایی" نام  رژیم جدید خود را تایپ کرده و کلید ثبت را فشار دهید.

افزودن مواد غذایی:
ماده غذایی مورد نظرتان را بشرح زیر به رژیم انتخاب شده اضافه نمایید.
1- روز رزیم را انتخاب نمایید.
2- ماده غذایی مورد نظر را انتخاب نمایید.
3- مقدار دلخواه را اضافه نمایید.
4-زمان خوردن را انتخاب کنید.
 در صورت لزوم در فیلد ترتیب نمایش، ترتیب مواد غذایی را تغییر دهید.
---------------------------------
برای ویرایش رژیم هایی که قبلا ایجاد نموده اید. ابتدا نام رژیم مورد نظر را انتخاب و سپس رزیم غذایی انتخاب شده را ویرایش نمایید.