عمومی » اختصاص رژیم غذایی

از میان رژیم های غذای که تاکنون ایجاد کرده اید می توانید رژیم مناسب را با توجه به ویژگیهای فردی شاگردتان، به وی اختصاص دهید.
1- پس از انتخاب نام ورزشکار(متقاضی)، مشخصات عمومی وزرشکار نمایش می یابد.
2- رژیم غذایی را که برای این ورزشکار آماده کرده اید انتخاب نمایید.
3- کلید اختصاص رژیم غذایی را فشار دهید تا رژیم مورد نظر بصورت اتوماتیک در اختیار شاگرد شما قرار گیرد.
4- چنانچه تمایل داشته باشید می توانید این رژیم غذایی را پرینت کرده و پرینت رژیم غذایی را شخصا در اختیار شاگردتان قرار دهید.
 برای اینکار کافیست کلید چاپ را فشار داده و پس از کنترل نهایی رژیم غذایی، آن را پرینت کنید.