عمومی » متن بالای صفحه ایجاد رژیم

2- پس از ایجاد و انتخاب برنامه ورزشی می بایست حرکات ورزشی مورد نظر را به هر برنامه ورزشی اختصاص دهید.
    ابتدا نام برنامه ورزشی مورد نظر را انتخاب کرده و روز هفته را تعیین کنید. عضله مورد نظر را انتخاب نموده و حرکت ورزشی را انتخاب کرده و تعداد ست و تعداد تکرار را به حرکت مورد نظر اختصاص دهید.
    برای تعیین ترتیب اجرای حرکات در هر روز، با اختصاص شماره به ترتیب اجرا، ترتیب اجرای هر حرکت را تعیین کنید.
    در صورت لزوم می توانید برای هر حرکت توضیحات تکمیلی مورد نظر را نیز اضافه نمایید.