کاهش و افزایش وزن » اصول اساسی کاهش وزن

1- به خودتان قول بدهید.
2- از دیگران کمک بگیرید. 
3- هدفی منطقی را در نظر بگیرید.
4- از غذاهای سالم استفاده کنید.
5- فعال باشید و فعال بمانید. 
6- شیوه زندگی خود را تغییر دهید.