کاهش و افزایش وزن » 4 مرحله برای کاهش وزن

1- کاهش کالری 
2- صحیح خوردن
3- حرکت بیشتر 
4- حفظ حرکت خود