کاهش و افزایش وزن » چند روش برای کاهش وزن

1- مصرف پروتئین را در رژیم خود قرار دهید.
2- غذاهای کامل و تک ماده بخورید.
3- آب بنوشید.
4- مصرف شکر خود را محدود کنید.
5- قهوه بنوشید.
6- آهسته تر بخورید.