کاهش و افزایش وزن » 3 ورزش اصلی برای کاهش وزن

1- پیاده روی روزانه دو تا سه کیلومتر 
2- شنا یا پیاده روی در آب که شنای قورباغه بهترین آنان است زیرا که تمام عضلات بدن را به تحرک وا میدارد
3- دوچرخه سواری با سرعت ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر در زمینی با شیب متوسط