عمومی » صفحه پروفایل ورزشکار

کاربر گرامی جهت دریافت خدمات مناسب لطفا تمام فیلد های پروفایل خود را بدقت تکمیل نمایید.
ارسال عکس برای خانم ها الزامی نمی باشد،
برای آماده سازی برنامه ورزشی و تغذیه متناسب با شرایط بدنی شما نیاز هست که چهار عکس برای ما ارسال نمایید. نمای روبرو، نمای جانبی ، نمای پشت و تصویر عدد وزن شما روی نمایشگر ترازو، در حالی که روی ترازو قرار گرفته اید.
در تمام حالات عکس شما باید توسط شخص دیگری گرفته شده باشد (سلفی نباشد) و بدن شما در حالت ریکس بدون انقباظ عضلات باشد.
برای گرفتن عکس عدد وزنتان روی ترازو دقت کنید که ترازو را در مکانی صاف، تراز قرار داده و مطمئن شوید زیر ترازو روی سطحی محکم مانند سنگ یا چوب و ... باشد.
تصاویر ارسال تمام قد و از گردن به پایین باشد (نیازی نیست صورت شما مشخص باشد).
با توجه به اینکه برنامه ورزشی و رژیمی از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد در ورود دقت آدرس ایمیل دقت نمایید.