برنامه غذایی » ۶۰ تا ۹۰ دقیقه قبل از تمرین‌ چیزی بخورید

چه تمرین‌تان اولین کاری باشد که در صبح انجام می‌دهید و بترسید که اگر شکم‌تان پُر باشد ممکن است در حین تمرین حالت تهوع به شما دست بدهد، و چه به اشتباه فکر کنید که اگر شکم‌تان خالی باشد، بیشتر چربی‌سوزی می‌کنید، به‌هرحال اگر مخزن سوخت بدن‌تان را برای انجام تمرین پُر نکنید، صدمه خواهید دید.