استراحت » خواب نرمال

یک بدنساز به‌طور نرمال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه‌روز نیاز دارد. بهتر است این میزان خواب طوری تنظیم شود که 1 تا 5/1 ساعت آن مربوط به قبل از تمرین بعدازظهر باشد.        
شما می‌توانید به‌طور امتحانی 20 روز حدوداً 2 ساعت قبل از رفتن به باشگاه، حداقل 1 ساعت بخوابید یا استراحت کنید. مسلماً بعد از مدتی افزایش واضح در قدرت و رکوردهای وزنه‌های خود در هنگام تمرین احساس خواهید کرد.