عمومی » امکانات

برای دریافت App باشگاه انرژی+ بر روی آیکون آن کلیک فرمایید:
دستگاه های پیشرفته ورزشی انرژی+:

دستگاه های مخصوص عضله سینه:
فلای سینه


پرس سینهفلایپرس سینه/ بالا سینه / زیر سینهپرس سینه تختپرس بالا سینهبارفیکس - دیپ
دستگاه های مخصوص عضلات زیر بغل و پشت:
زیر بغل کششیپشت میانیفلای پشتپشت دستگاهتی بار خوابیدهبارفیکسفیله کمرفیلهدستگاه های مخصوص عضلات سرشانه:
پرس سرشانهپرس سرشانه میز شیبدار
سرشانه پشتدستگاه های جلو بازو / پشت بازو:
جلو بازو لاری دستگاهجلو بازو سیم کشجلو بازودستگاه پشت بازودستگاه های مخصوص عضلات شکم و پهلو:

کرانچ شکمکرانچ شکم خوابیدهزیر شکم
زیر شکمنیمکت شکمنیمکت شکمپهلو چزخشیدستگاه های مخصوص عضلات پا:

جلو ران نشسته


پست ران نشستهجلو ران / پشت رانپشت ران خوابیدهباسنپرس پاپرس پا خطی


اسکات زمینی


ساق پا ایستاده


ساق نشستهست دمبلنیمکت با شیب متغیرصندلی

- کامل ترین و پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های بدنسازی


2- تجهیزات و دستگاه های هوازی (بیش از 20 دستگاه)3- استخر، سونا، جکوزی ...4- ماساژهای تخصصی

5- تریا ( سرو غذاهای متناسب با برنامه غذایی ورزشکاران)