سلامت عمومی » برای سلامت کبد خود از خوردن مواد غذایی زیر پرهیز کنید

1- از خوردن غذا‌های پُرچرب پرهیز کنید.   

2- مصرف قند خود را پایین بیاورید.

3- مصرف نمک را پایین بیاورید.