ریکاوری » مفهوم ریکاوری

ریکاوری فرایندی بسیار مهم است که از زمان تمام شدن فعالیت بی‌هوازی شروع شده و تا دوباره آغاز کردن فعالیت بی‌هوازی یا تمرین با وزنه ادامه می‌یابد.

همگی ما تجربه کرده‌ایم که بعد از فعالیت سنگین ورزشی در باشگاه دچار درد عضلانی در عضله‌ای می‌شویم که آن روز در باشگاه روی آن فشار آورده‌ایم. این درد نتیجه‌ی آسیب دیدن بافت‌ها و تارهای ماهیچه‌های ماست که طی انبساط و انقباض ماهیچه در شرایط سخت و زیر فشار بالا رخ می‌دهد. این درد زمانی معنای خوبی پیدا می‌کند که ما به اصل اساسی پرورش اندام، یعنی ریکاوری توجه کرده و تمام مراحل آن را انجام دهیم تا بدن طی فرآیند مناسب بتواند با مصالحی که ما از طریق برنامه‌ی غذایی در اختیار آن قرار می‌دهیم، ریکاوری عضله را شروع کند.