استراحت » ممنوعیت شب ‌زنده‌داری!

خیلی از قهرمانان حرفه‌ای جهان در روز 3 وعده می‌خوابند و در بین این وعده‌های خواب تمرین می‌کنند. «جی کاتلر» که از بزرگان پرورش‌اندام جهان است، در هنگام تمرینات شدید خود، مخصوصاً از حدود 4-3 ماه مانده به مسابقات مستر المپیا، روزی 3 وعده می‌خوابد. درواقع از حدود 4 ماه مانده به مسابقه، زندگی او در خواب، استراحت، تمرین و تغذیه خلاصه می‌شود، لذا نتیجه‌ی آن را به‌صورت افزایش حجم و شادابی عضلات دریافت می‌کند.