عضلات، استخوان ها و مفاصل » ارتباط ورزش و تغذیه با تقویت مفاصل

مفصل ارتباط بین دو استخوان است. مفصل و ساختار اطراف آن، اجازه می‌دهند تا شما به‌راحتی بدن را خم و راست کنید یا به طرفین بچرخید و کارهای روزمره را بدون زحمت و درد انجام دهید.

برای تقویت مفاصل و مبارزه با فرسودگی آن‌ها در طول افزایش سن، ورزش و تغذیه دو روش مفید و کاربردی هستند.

الف) فواید ورزش در تقویت مفاصل

1- چگالی استخوان‌های بدن با افزایش سن حفظ می‌شود؛

2- دردهای مفصلی کاهش پیدا می‌کنند؛

3- وزن اضافی بدن دفع شده و استرس کمتری بر مفصل وارد می‌شود؛

4- به حفظ تعادل بدن کمک شده و از افتادن و آسیب جلوگیری می‌شود.