عمومی » تصاویر باشگاه ورزشی

 نمای در اصلی باشگاه:

 

نمای روبروی باشگاه (خیابان گلشن):نمای گلشن 1: