کاهش و افزایش وزن » مهمترین عوامل مؤثر در کاهش وزن

1- کنترل کالری دریافتی

2- افزایش فعالیت‌های بدنی (ورزشی)